Žiadosť o poskytovanie asistenčnej služby „SSE Opravár“

od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Vyplnením tohto formulára odberateľ žiada o prípravu zmluvných podkladov pre asistenčnú službu SSE Opravár. Vyplnením a zaslaním formulára nedochádza k uzavretiu zmluvy.

V rámci služby SSE Opravár si chcem poistiť pomoc pre prípad:
Nezvolili ste žiadnu službu

(napr. prasknutie potrubia, porucha toaletnej misy alebo splachovacej nádrže, sprchy, vane alebo umývadla a pod.)

vo vnútri domácnosti

vo vnútri domácnosti

(napr. poškodenie strechy, vonkajších zámok, dverí alebo okien spôsobené požiarom, výbuchom alebo dymom)

(napr. poškodenie strechy, vonkajších zámok, dverí alebo okien spôsobené nepriaznivým počasím)

(napr. poškodenie strechy, vonkajších zámok, dverí alebo okien spôsobené páchateľom pri vlámaní alebo pri pokuse o vlámanie)

(napr. poškodenie strechy, vonkajších zámok, dverí alebo okien spôsobené úmyselným konaním tretej osoby)

(napr. v dôsledku stratených, ukradnutých alebo poškodených kľúčov, alebo ak kľúče nemáte pri sebe)

(napr. prerušenie alebo porucha buď hlavného vykurovacieho systému, alebo prívodu teplej vody, alebo klimatizačného systému)

(napr. zamorenie interiéru domácnosti potkanmi, myšami, švábmi alebo iným škodcom)

vo vnútri domácnosti

nutnej pre funkčnosť alebo bezpečné používanie spotrebiča, ktorá bráni v jeho využívaní na účel, na ktorý bol vyrobený a vyžaduje bezodkladnú opravu a na ktorú sa nevzťahuje záruka alebo predĺžená záruka výrobcu, resp. predajcu

Varianty služby SSE Opravár

SSE Opravár

(základný variant)

12,00  ročne

Rozsah krytia SSE Opravár

 • nefunkčná vodovodná inštalácia
 • porucha systému dodávky el. energie,
 • porucha systému dodávky plynu,
 • poškodenie požiarom, výbuchom, dymom,
 • poškodenie nepriaznivým počasím,
 • poškodenie vlámaním,
 • poškodenie vandalizmom,
 • uzamknuté dvere,
 • porucha hlavného vykurovania/klimatizácie 

Krytie nákladov:

 • do celkového limitu 200 EUR na poistnú udalosť bez obmedzenia počtu poistných udalostí na poistný rok.
SSE Opravár Plus

(rozšírený variant)

22,80  ročne

Rozsah krytia SSE Opravár Plus

Kompletné služby základného variantu SSE Opravár a navyše:

 • napadnutie škodcami
 • hniezda ôs, včiel a sršňov
 • porucha spotrebiča 

Krytie nákladov:

 • do celkového limitu 800 EUR na poistnú udalosť bez obmedzenia počtu poistných udalostí na poistný rok
, uveďte aké:

Položky označené (*) sú povinné údaje.

Nájdete na faktúre, alebo zmluve o dodávke, EIC môže vyzerať nasledovne 24ZSS0123456789N.
Adresa odberného miesta

Poistiť je možné len byt alebo rodinný dom, nie chatu, garáž a pod.

Odberateľ/Klient
Telefónne číslo uveďte v medzinárodnom formáte, začnite predvoľbou napr. +421.
Adresa trvalého pobytu odberateľa

Po odoslaní žiadosti Vám bude predložený na podpis Súhlas s poistením asistenčných služieb v domácnosti SSE Opravár v plnom znení na Vami uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na vykonanie elektronického podpisu. Súhlas s poistením bude možné podpísať elektronicky v prostredí internetového prehliadača na mobilnom alebo pevnom zariadení.

Súhlas s poistením je možné podpísať do 7 dní od jeho vytvorenia.

Klient kliknutím na „Objednať poistenie“ potvrdzuje, že všetky informácie mu boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy (pred podpisom Súhlasu s poistením asistenčných služieb v domácnosti), ktorej predmetom je sprostredkovaný poistný produkt a že so všetkými informáciami sa oboznámil. Klient taktiež potvrdzuje, že bol oboznámený s poskytnutým poistným produktom a je si vedomý, čo produkt obsahuje, potvrdzuje tiež, že porozumel vyššie uvedeným informáciám a ich správnosť a úplnosť potvrdzuje. Klient potvrdzuje, že všetky zmluvné a predzmluvné informácie dostal v dostatočnom časovom predstihu pred podpísaním Súhlasu s poistením asistenčných služieb v domácnosti, boli mu poskytnuté predzmluvné dokumenty pre klienta a mal dostatok času na oboznámenie sa s ich obsahom.

 

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., sosídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, zapísanej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účely poradenstva, informovania o produktoch, službách a akciách prevádzkovateľa a spolupracujúcich tretích strán, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby prevádzkovateľ vykonával profilovanie na základe analýzy informácií o mnou využívaných produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi personalizované marketingové ponuky, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie od jeho udelenia do uplynutia 10 rokov, sa vzťahuje na identifikačné a kontaktné údaje. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú dostupné na stránke www.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Zobraziť menej